Pedagogický koncept

Každý den venku.
Příroda je rovnocenným vyučovacím prostředím. Cestou lesem do školy, nehledě na počasí, začínáme každý náš den. Les a zahrada jsou pro nás místem pro pozorování zákonů přírody a koloběhu roku, vidíme na ní plody svojí práce. Nebojíme se vystoupit z pohodlí do diskomfortu.

Koloběh roku.
Jsme součástí koloběhu roku v přírodním cyklu i tradicích a zvycích společnosti. Dbáme na denní rituály jako jsou např. ranní kruhy nebo oslavy narozenin. Pořádáme tématické komunitní slavnosti během roku pro školáky, ale i rodiny a veřejnost.

Přirozenost a radost z učení.
Podporujeme přirozenou zvídavost a radost z učení. Učíme se pro život na smysluplných projektech, prožitkem a ve hře. Snažíme se o zachování jedinečnosti každé bytosti.

Mezioborovost ve výuce.
Propojujeme výuku mezi obory, učíme se v projektech, vidět souvislosti a rozvíjet kritické myšlení.

Učení pro hlavu, ruce i srdce.
Naším cílem není jen nabývat vědomosti, ale především kvality “člověčenství”. Nejsme školou se specifickým zaměřením, dbáme na všestranný rozvoj všech odvětví včetně manuálních dovedností a zapojení všech smyslů. Zapojujeme děti do praktického života a chodu školy.

Třídní společenství.
Učíme se v malém kolektivu dětí, kde je dostatek prostoru pro spolupráci i řešení vzniklých problémů. Pracujeme v homogenních i heterogenních skupinkách (tedy ve skupinkách dětí stejného i rozdílného věku), ve kterých se můžeme navzájem obohacovat. Ve vyučování je dostatek prostoru pro samostatnou individuální práci i spolupráci.

Komunikace a respekt.
Cíleně rozvíjíme komunikaci i osobnost dětí. Poskytujeme bezpečný prostor k řešení problémových situací, sdílení a podporu. Stavíme na vzájemné důvěře a vlastním podílu odpovědnosti za své vztahy. Samozřejmostí je respektující přístup a nesoutěživé prostředí.

Specifika vyučování.

Hejného matematika a výuka češtiny.
Výuka hlavních předmětů probíhá v blocích, kdy se 1-2 týdny se probírá jeden z předmětů. V matematice využíváme koncept Hejného matematiky. V první třídě se učí psát děti tiskacím písmem, psací písmo nabízíme dětem ukazujeme, ale cíleně s ním děti začínají pracovat až ve druhé třídě.

Projektové dny.
Každý čtvrtek probíhají tématicky laděné projektové dny. Využíváme prvky zážitkové a přírodní pedagogiky a badatelského vyučování. Jsme členy Učíme se venku.

Rozvoj osobnosti a třídy.
Do výuky cíleně zařazujeme aktivity a projekty na rozvoj osobnosti a třídního kolektivu. Využíváme koncept Výchova ke ctnostem, vypravování příběhů a čtenářské dílny.

Angličtina od první třídy.
Angličtinu se učíme od první třídy – nejprve zábavnou formou písniček, říkanek a hry a frází.

Hodnocení.
Podílíme se na hodnocení sebe sama. Neznámkujeme. Jsme vedeni k odpovědnosti za vlastní proces učení. Pracujeme s chybou jako nástrojem růstu.

Ekologie a zdravé stravování.
Zajímáme se o ekologický a trvale udržitelný způsob života, dbáme zásad zdravého životního stylu a stravování.